REGISTR SMLUV ÚČELNĚ

LEKTOR: Mgr. Martin Kraus
Právník. Informační a komunikační technologie. Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti.
Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv.TERMÍN: videozáznam z 5. října 2021


DÉLKA TRVÁNÍ: 4,5 hodinyODBORNÝ PROGRAM:

1. Dokumenty, které se v registru smluv povinně zveřejňují:
a. soukromoprávní smlouvy
b. smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
c. objednávky
d. přílohy
e. rámcové smlouvy a prováděcí smlouvy
f. VOP, ceníky, cenové nabídky

2. Hodnota smlouvy, od které se smlouvy uveřejňují, a jak se vypočítá:
a. hodnota předmětu plnění vyšší než 50.000 Kč bez DPH
b. smlouvy na dobu určitou a neurčitou
c. smlouvy s hodnotou, jejíž výši není možné určit
d. sčítání plnění
e. bagatelní smlouvy
f. smlouvy v cizí měně

3. Metadata, která se zveřejňují společně se smlouvou, jak je možné je opravit a co se stane, pokud jsou uvedena chybně:
a. povinná metadata
b. dobrovolná metadata
c. oprava metadat
d. chyby v psaní a počtech
e. vliv opravy metadat na účinnost smlouvy

4. Smlouvy a přílohy, které se nemusí zveřejnit:

a. výjimky uvedené v zákoně o registru smluv
b. výjimky uvedené v informačním zákoně
c. další zákonné výjimky

5. Osobní údaje, které se anonymizují, jak a kdy:
a. co je osobním údajem
b. jaké osobní údaje se objevují ve smlouvách
c. jaké osobní údaje musí být anonymizovány
d. praktické provedení anonymizace
e. oprava smlouvy uveřejněné s osobními údaji
f. důsledky chybného zpracování osobních údajů

6. Obchodní tajemství a jeho existence v prostředí registru smluv

a. co je obchodním tajemstvím
b. jak se obchodní tajemství znečitelní
c. komunikace smluvních stran ohledně obchodního tajemství
d. beneficium pro případ chyby v neuveřejnění obchodního tajemství
e. metadata a obchodní tajemství

7. Lhůty, které zákon o registru smluv obsahuje, a co se od nich odvíjí

a. lhůta pro uveřejnění smlouvy
b. lhůta, po které je smlouva zrušena od počátku
c. lhůta pro opravu metadat

8. Dodatky smluv
a. jaké dodatky musí být zveřejněny
b. co dělat, pokud dodatek uveřejněn nebyl
c. vliv neuveřejněného dodatku na smlouvu
d. dodatky ke smlouvám uzavřeným před účinností zákona

9. Zveřejnění smlouvy

a. správné vyplňování formulářů pro uveřejnění
b. kdo smlouvu uveřejní
c. uveřejnění jiné verze smlouvy
d. ID smlouvy
e. smluvní vzory
f. otevřený a strojově čitelný formát
g. otevřený formát umožňující úplné strojové zpracování textového obsahu
h. jiné zákony ukládající uveřejnění smlouvy

10. Důsledky uveřejnění smlouvy

a. co znamená účinnost nejdříve uveřejněním
b. bezdůvodné obohacení a jeho vypořádání
c. porušení rozpočtové kázně
d. neoprávněné použití peněžních prostředků

11. Neplatnost smlouvy pro rozpor se zákonem

a. zrušení neuveřejněné smlouvy
b. osud chybně uveřejněné smlouvy
c. smlouva o vypořádání závazků
d. dohoda o narovnání
e. jiné důvody, pro které bude smlouva neplatná

12. Kontrola, odpovědnost a sankce

a. kdo zveřejňování smluv kontroluje
b. jaké jsou sankce za porušení zákona
c. kdo odpovídá za správné uveřejnění smlouvy
d. rozdíl veřejnoprávní a soukromoprávní sankce

13. Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 4,5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 7. listopadu 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře