VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZMĚNY DALŠÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2021 a 2022

LEKTOR: Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Vysokoškolský učitel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
Členka Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;
Autorka a spoluautorka monografií a učebnic z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení;
Autorka komentářů k zákoníku práce;
Lektorka se autorsky podílela na tvorbě novel zákoníku práce.TERMÍN: videozáznam z 30. září 2021


DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyCÍL SEMINÁŘE:
Seznámit podrobně účastníky se změnami, které přinesla novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.), s dosavadními zkušenostmi s jejich uplatňováním v praxi, s plánovanými změnami zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů a s nejnovější judikaturou ve věcech pracovněprávních.


OBSAH SEMINÁŘE:

Obsah novely zákoníku práce s důrazem na uplatňování nové právní úpravy v praxi
- Nová úprava skončení výkonu práce vedoucího zaměstnance po jeho odvolání či vzdání se vedoucího pracovního místa
- Nová koncepce úpravy (výpočtu) dovolené včetně příkladů
- Změna povinnosti zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu)
- Nová úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích
- Význam a úprava sdíleného pracovního místa (jobsharing) a jiné formy flexibilní úpravy pracovní doby
- Změny výše náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání
- Rozšíření odměny za práci na všechny povinné složky mzdy nebo platu vyplácené pracovníkům vysílaným v rámci nadnárodního poskytování služeb
- Nově stanovená kritéria v oblasti přechodu práv a povinností v pracovněprávních vztazích a změny v úpravě výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem
Home office – výhody a rizika, práva a povinnosti smluvních stran, pravidla týkající se pracovní doby a překážek v práci
Aktuální změny souvisejících pracovněprávních předpisů (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
Změny v zákoníku práce v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a povinnosti zaměstnavatelů (otcovská dovolená, rodičovská dovolená, ošetřovatelské volno)
Důsledky přijetí nové Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách na úpravu pracovních vztahů v zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance)
Dotazy a diskuse


METODY:
Výklad, modelové příklady, případy z praxe, prezentace s aktuální judikaturou


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet. Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře