NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

LEKTOR: Ing. Tomáš SKLENÁŘ
poradce ministryně pro místní rozvoj,
spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu,
spolupodílí se na návrhu nového stavebního zákona,
člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR,
člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na vysokých školách,
člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.TERMÍN: videozáznam z 23. září 2021DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinODBORNÝ PROGRAM:

Rekodifikace stavebního práva je připravena ve 2 hlavních etapách.
Nejnaléhavější část nabude účinnosti před konáním semináře a bude o ní podána stručná informace.
Následovat bude zcela nový stavební zákon, který bude v době semináře už v závěrečné fázi projednávání.

I. První etapa rekodifikace -zákony č. 47/2020 a č. 403/2020 Sb.

II. Orgány a jejich působnost, základní pojmy, jednotný standard
- soustava státní stavební správy (Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný stavební úřad, Krajský stavební úřad a jeho územní pracoviště, obecné stavební úřady na obcích);
- působnost ve věcech územního plánování, orgány územního plánování;
- dotčené orgány v procesu územního plánování, území vymezená MO a MV;
- základní pojmy na úseku územního plánování, osoba oprávněná k pořizování, udělení oprávnění k výkonu územně plánovací činnosti;
- geoportál územního plánování, jednotný standard;

III. Cíle a úkoly územního plánování, pořizovatel, určený zastupitel
- cíle a úkoly územního plánování, posuzování vlivů;
- kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti;
- vztah pořizovatele a určeného zastupitele;
- územně analytické podklady, územní studie, politika architektury a stavební kultury ČR;

IV. Základní nástroje územního plánování a jejich závaznost, proces pořízení
- územně analytické podklady, územní studie, politika architektury a stavební kultury ČR;
- územní rozvojový plán, nové pojetí zásad územního rozvoje, územní plán, regulační plán, jejich obsah, forma vydávání územně plánovací dokumentace a její závaznost;
- přílohy stavebního zákona (obsahy a struktura územně plánovací dokumentace);
- proces pořízení a vydání územně plánovacích dokumentací a jejich změn, posílená úloha určeného zastupitele, novinky ve vyhodnocování připomínek (a upuštění od námitek), možnost zrušení územně plánovací dokumentace, souběžné pořizování územně plánovacích dokumentací;
- vymezení zastavěného území a proces jeho vydání, nezastavěné území;

V. Další nástroje územního plánování, stavební právo hmotné, vybrané činnosti

- územní opatření, plánovací smlouvy, náhrady za změnu v území, účely vyvlastnění podle územně plánovací dokumentace;
- stavební právo hmotné (výběr z požadavků na výstavbu, výjimky);
- vybrané činnosti ve výstavbě na úseku územního plánování;

VI. Kontrola a přestupky, přechodná ustanovení, postupné nabývání účinnosti

- kontrola ve věcech územního plánování;
- přestupky na úseku územního plánování;
- společná, přechodná a závěrečná ustanovení vztahující se k územnímu plánování, jak navázat na činnosti dosud vykonané při pořizování územně plánovací dokumentace, postupné nabývání účinnosti nového stavebního zákona;

VII. Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 6 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 152 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Zakoupit videozáznam semináře