ČESKÝ JAZYK V PRÁVNÍ PRAXI

Účastník si může vybrat mezi fyzickou účastí na semináři nebo obdržením VIDEOZÁZNAMU.


LEKTOR: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
- vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (oddělení jazykové kultury – jazyková poradna),
- spoluautorka Internetové jazykové příručky a 3 publikací O češtině,
- lektorka seminářů o češtině pro veřejnost a seminářů češtiny pro cizince (institut Cerge v Praze, Université Stendhal ve Francii).TERMÍN: 25. listopadu 2021


ČAS: 9.00-15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadami správného psaní a stylizace právních a dalších úředních písemností, včetně těch elektronických, jako jsou e-maily a dokumenty posílané datovou schránkou. Účastníci se seznámí se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích. Naučí se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami. Veškeré informace jsou demonstrovány na autentických příkladech z praxe, ve kterých se nejčastěji chybuje. Součástí semináře jsou i praktická cvičení, ve kterých si účastníci mohou své znalosti ověřit a procvičit.

1. Základní zásady administrativního stylu v právních dokumentech

• Slovní zásoba: významová a stylová adekvátnost jazykových prostředků.
• Spisovná čeština: rozdíl mezi neutrálními a příznakovými prostředky.
• Informace o zdrojích poučení o právní češtině (tištěné a elektronické zdroje).

2. Grafická stránka právních dokumentů
• Celková úprava dopisů a dalších typů dokumentů

Umístění jednotlivých informací, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje, správné psaní adres, přílohy apod.
Textový sloupec: zvýrazňování textu, členění textu a zarovnávání, několikastránkové texty, výčty, typ a velikost písma apod.
• Elektronická komunikace:
Zásady pro psaní e-mailů, datové schránky.
• Jednotlivé typy údajů:
Značky a iniciálové či jiné zkratky: 12 % x 12%; v IKEA x v Ikee; a. s.; doc. x Ing.
Psaní dat a jiných časových a číselných údajů (např. peněžních částek).

3. Pravopis
• Interpunkce:

Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo; čárka v přívlastku (podle dokumentu(,) vydaného…); čárka před respektive, tj., a to, atd., apod. a jinde.
• Velká písmena:
Názvy měst, městských částí, veřejných prostranství (ulice Na Trávníku, třída Osvoboditelů, statutární město Liberec, Úřad městské části Praha 4 apod.).
Názvy institucí a organizací, jejich složek (oddělení, úsek, odbor, komise atd.); názvy dokumentů (tato smlouva o výpůjčce (dále jen S/smlouva); podle Z/zákona č. xy apod.); jak řešit nesoulad mezi texty zákonů a zásadami českého pravopisu.

4. Jazyková etiketa
• Oslovování
nejen v dopise:
tvoření tvarů 5. pádu, oslovování akademickým titulem / pracovní funkcí (pane Němče/Němci, pane řediteli).
• Přechylování ženských jmen:
paní Nováková – paní Novák. Právní a jazykové aspekty přechylování, jak řešit sporné případy, jak zacházet s nepřechýleným jménem atd.
• Zdvořilost v korespondenci.

5. Stylizační stránka
• Nejasné a dvojznačné formulace:
důležitost jednoznačných formulací v právních textech (odchylky od větné stavby, nevhodný slovosled, aktuální větné členění, logická návaznost v textu)
• Komplikovaná a přetížená souvětí: čemu se vyhnout a na co si dát pozor.
• Rozbory konkrétních právních formulací.

6. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE


Výklad je rozdělen do 6 videí v celkové délce 5 hodin.

Pokud se rozhodnete místo fyzické účasti na semináři zakoupit si jeho videozáznam, obdržíte 27. listopadu 2021 e-mailem odkaz s přístupovým kódem k jeho přehrání on-line. Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem od 27. listopadu do 31. prosince 2021 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 992 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!
Přihlásit se na seminářZakoupit videozáznam semináře