ČEŠTINA KAŽDODENNÍ ÚŘEDNÍ A OBCHODNÍ PRAXE

LEKTOR: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
- vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (oddělení jazykové kultury – jazyková poradna),
- spoluautorka Internetové jazykové příručky a 3 publikací O češtině,
- lektorka seminářů o češtině pro veřejnost a seminářů češtiny pro cizince (institut Cerge v Praze, Université Stendhal ve Francii).TERMÍN: videozáznam z 2. června 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinCílem semináře je seznámit administrativní pracovníky, úředníky státní správy a další účastníky se zásadami správného psaní, stylizace a úředních a obchodních písemností oficiálního i interního charakteru, včetně těch elektronických, jako jsou e-mail a dokumenty posílané datovou schránkou. Účastníci se seznámí se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích. Naučí se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami. Veškeré informace jsou demonstrovány na autentických příkladech z praxe, ve kterých se nejčastěji chybuje. Součástí semináře jsou i praktická cvičení, ve kterých si účastníci mohou své znalosti ověřit a procvičit.


OSNOVA:

1. Základní zásady administrativního stylu
• Slovní zásoba.
• Spisovná čeština: rozdíl mezi neutrálními a příznakovými prostředky.
• Nejčastější chyby.
• Informace o zdrojích poučení o češtině (tištěné a elektronické zdroje).

2. Grafická stránka:

• Celková úprava dopisů a dalších typů písemností
Umístění jednotlivých informací, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje, správné psaní adres, přílohy apod.
Začátek a konec dopisu, textový sloupec (oslovení, pozdrav, podpis, razítko, zvýrazňování textu, členění textu na odstavce, několikastránkové dopisy, výčet apod.).
• Elektronická komunikace:
Úprava e-mailů, datové schránky.
• Jednotlivé typy údajů:
Značky a iniciálové či jiné zkratky: 12 % × 12%; v IKEA × v Ikee; a. s.; doc. × Ing.
Psaní dat a jiných časových a číselných údajů (např. peněžních částek).

3. Jazyková stránka

• Interpunkce:
Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo; čárka v přívlastku (podle dokumentu(,) vydaného…); čárka před respektive, tj., a to, atd., apod. a jinde; další interpunkční znaménka a jejich kombinace (spojovník × pomlčka, užívání uvozovek atd.).
• Velká písmena:
Názvy měst, městských částí, veřejných prostranství (ulice Na Trávníku, třída Osvoboditelů, statutární město Liberec, Úřad městské části Praha 4 apod.).
Názvy institucí a organizací, jejich složek (oddělení, úsek, odbor, komise atd.); názvy dokumentů (tato smlouva o výpůjčce (dále jen S/smlouva); podle Z/zákona č. xy apod.); jak řešit nesoulad mezi texty zákonů a zásadami českého pravopisu.
• Psaní i–y a shoda obecně:
Psaní i–y v koncovkách jmen (manželé Novákovi × dopis pro Novákovy apod.)
Složitější případy shody přísudku s podmětem (Úřad městské části Prahy 12, kulturní oddělení, uspořádal/uspořádalo anketu.).
• Skloňování a časování:
Skloňování cizích slov a jmen: data – datumy; bez Nohavici × nikoli Nohavicy.
Slovesa: kdybyste, kdybychom × nikoli kdybyjste, abyjste

4. Jazyková etiketa:
• Oslovování nejen v dopise:
tvoření tvarů 5. pádu, oslovování akademickým titulem / pracovní funkcí (pane Němče/Němci, pane řediteli).
• Přechylování ženských jmen:
paní Nováková – paní Novák. Právní a jazykové aspekty přechylování, jak řešit sporné případy, jak zacházet s nepřechýleným jménem atd.
• Zdvořilost v korespondenci.

5. Stylizační stránka:
• Slovosled a mnohoznačnost (důležitost jednoznačných formulací).
• Komplikovaná a přetížená souvětí.

6. Dotazy a diskuse.VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 5 videí v celkové délce 5 hodin.
Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz s přístupovým kódem k videozáznamu semináře, který si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli
po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Přístupový kód k videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 3. července 2022 na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 072 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH a podkladový materiál. Po obdržení stručné zpětné vazby vám zašleme e-mailem osvědčení o zhlédnutí videozáznamu semináře.)
Při zakoupení videozáznamu pro 3 osoby, má čtvrtý uživatel nárok na videozáznam zdarma!Zakoupit videozáznam