PRÁVO NA INFORMACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

LEKTOR: JUDr. Miloš Tuháček
advokát, lektor, vysokoškolský pedagog, dlouhodobý člen zastupitelstva města, člen Rozkladové komise ministryně obrany,
autor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředíTERMÍN: videozáznam z 11. října 2022    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyCÍL:


Právo na informace prodělává dynamické změny jak co do právní úpravy, tak co do judikatury.
Od počátku roku 2020 platí zásadní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která zavedla informační příkaz, možnost přezkumného řízení a upravila nové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Judikatura čím dál častěji přiznává náhradu žadatelům o informace vůči povinným subjektům, které informace (včas) neposkytnou.
Dynamický je také vývoj názorů soudů o šíři okruhu osob, o nichž jsou informace poskytovány. Po „platovém nálezu“ Ústavního soudu do hry vstoupil svými upřesňujícími podmínkami Nejvyšší správní soud, který upřesnil vymezení také co do doby, za níž jsou zpětně informace poskytovány /viz např. rozsudek NSS č. j. 10 As 542/2021 – 99 ze dne 14. dubna 2022ú.
Cílem nabízeného semináře je mj. právě upozornění na legislativní novinky a aktuální vývoj judikatury.


OSNOVA:


1) Základy práva na informace. Kdo musí informace poskytovat?
- ústavněprávní a mezinárodněprávní základ práva na informace
- základní principy práva na informace v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- vztah zákona č. 106/1999 Sb. k jiným právním předpisům
- povinné subjekty

2) Postup při zveřejňování a poskytování informací. Důvody neposkytnutí informací.

- zveřejňování informací
- postupy při poskytování informací a jejich právní režim
- odložení žádosti o poskytnutí informace
- odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
- poskytnutí informace
- důvody neposkytnutí informací

3) Ochrana osobnosti a osobních údajů, vs. právo na informace. Poskytování informací o platech.


- ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
- definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
- poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů
- poskytování informací o platech a odměnách podle nejnovější judikatury, práva dotčených subjektů

4) Legislativní novinky, obrana proti šikanózním žádostem.
- informační příkaz
- přezkumné řízení vedené Úřadem pro ochranu osobních údajů
- zpoplatňování žádostí o informace
- obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace
- specifika poskytování informací v režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

5) Dotazy a diskuseVIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 2 232 Kč

(V ceně je zahrnuta 21% DPH, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby, má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam