Lektoři seminářů

Balaš Vladimír, JUDr., CSc.
Katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; člen stálého rozhodčího soudu v Haagu; člen panelu rozhodců ICSID; advokát
Barešová Eva, JUDr. 
oddělení legislativy, Český úřad zeměměřický a katastrální
Brož Jan, JUDr., Ph.D.
přednáší na Katedře práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně; člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády 
Brychta Ivan, RNDr. 
Daňový poradce od roku 1995; Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví.
Císařová Zuzana, JUDr.
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze
Dobřichovský Tomáš , JUDr.,Ph.D.
Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze
Dufek Ondřej, PhDr., Ph.D.
přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
Dundr Tomáš, Mgr. et Mgr.
ředitel Odboru vládní legislativy Úřadu vlády
Dvorská Olga, JUDr., Ph.D.
jedna z autorů nového kontrolního řádu; autorka publikace Kontrolní řád – poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou
Dvořák Libor, JUDr.
ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí; Katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK
Eichlerová Kateřina, JUDr., Ph.D.
Katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; členka pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo.
Elischer David, Doc., JUDr., PhDr., Ph.D.
Katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Fiala Josef, prof., JUDr., CSc.
soudce Ústavního soudu; katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Fiala Stanislav, Ing.
Vysoké učení technické v Brně, Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě, České vysoké učení technické v Praze, Mendelova univerzita v Brně
Fík Petr, Ing.
Odborník v oblasti ochrany utajovaných informací a administrativní bezpečnosti podílející se na přípravě příslušných legislativních norem a s praxí v manipulaci s utajovanými dokumenty 
Gerloch Aleš, prof., JUDr., CSc.
Vedoucí Katedry teorie práva a právních učení a Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; místopředseda Legislativní rady vlády
Gruber David, Ing.
Poskytuje již více než třicet let originální velice efektivní vzdělání v oblasti všech soft skills a rozvoje osobnosti. Objevitel psychovzorce profesionální koncentrace (mj. komplexního optimálního léku na prokrastinaci) a autor originální české metodiky racionálního čtení a rychločtení.
Hejda Jan, JUDr., Ph.D., LL.M.
advokát; v letech 2002 – 2009 člen Rekodifikačních komisí Ministerstva spravedlnosti k občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích 
Holubová Olga
daňový poradce, členka odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR
Horák Pavel, JUDr., Ing., Ph.D. 
předseda senátu Nejvyššího soudu 
Hrstková Hana, JUDr. 
soudkyně Krajského soudu v Brně se specializací v úpadkovém právu
Hušek Zdeněk, Ing. 
expert zaměřený na řízení inovací a hodnocení efektivity strategií a projektů; odborný spolupracovník Inovacentra ČVUT 
Jirsa Jaromír, JUDr.
soudce Ústavního soudu
Jurčík Radek, Doc., JUDr., Ing.,Ph.D., 
Pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek jako tajemník rozkladové komise; advokát se specializací na veřejné zakázky
Kahle Bohuslav, JUDr. 
odborník na pracovní právo, soudní znalec z oboru mzdy, člen výboru Společnosti pro pracovní právo ČR
Kincl Michael, JUDr.
Poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory.
Kněžínek Jan, JUDr., Ph.D.
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR; místopředseda Legislativní rady vlády; bývalý ministr spravedlnosti 
Kopecký Martin, Doc.,JUDr., CSc.
Katedra správního práva PF UK v Praze, advokát
Korbel František, Mgr., Ph.D.
V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti; člen Legislativní rady vlády; přednáší na katedře správního práva PFUK
Král Richard, prof., JUDr., Ph.D., LL.M. 
Katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; člen Legislativní rady vlády 
Králík Michal, Mgr., Ph.D.
Nejvyšší soud České republiky – předseda senátu specializovaného na oblast věcných práv 
Kranecová Jana, Mgr., Ph.D. 
Ministerstvo financí, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu; 
Kraus Martin Mgr. 
Právník. Informační a komunikační technologie. Legislativa v oblasti ICT a vnitřní bezpečnosti. Autor metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv. 
Krhut Rostislav Mgr. 
Místopředseda Krajského soudu v Ostravě
Kubova Radana, Mgr., Ph.D.
Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR 
Kunc Karel, Ing., Ph.D.
vedení vzdělávacích kurzů zaměřených na měkké dovednosti; rozsáhlá praxe ve vedení obchodních týmů
Kužílek Oldřich, Mgr., Ing.
Poradce pro otevřenost veřejné správy. Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Autor zákona o svobodném přístupu k informacím. Implementoval Obecné nařízení EU (GDPR) pro mnoho veřejných subjektů. 
Lankaš Zdeněk, JUDr.
Odbor státního rozpočtu Ministerstva financí
Macek Martina, Ing.
Certifikovaná lektorka spisové služby (certifikát IPSD), odbornice v oblasti dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Expertka v komisi pro elektronické systémy spisové služby Rady vlády pro informační společnost. 
Mácha Aleš, JUDr., Ph.D.
Odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj; Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci 
Mates Pavel, Doc., JUDr., CSc.
Přednáší na VŠFS Praha a FSE UJEP Ústí nad Labem.
Novák Jiří, PhDr. 
dlouholetá praxe v oblasti psychologických a poradenských služeb
Ondrejová Dana, Doc., JUDr., Ph.D.
Katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity; advokátka; rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR 
Patěk Daniel, Doc., JUDr., Ph. D.
Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Petrlíková Blažena 
odborník na účetnictví nevýdělečných organizací, rozsáhlá přednášková a publikační činnost, akreditovaná lektorka Ministerstva financí
Philippi Tomáš, JUDr.
advokát specializující se mimo jiné na právo nemovitostí, realitní jednání a zastupování realitních kanceláří
Pösl Tomáš, Ing.
Vedoucí oddělení kontroly Ministerstva vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Prášková Helena, Doc. JUDr., CSc.
Katedra správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; členka rozkladové komise MV; členka Poradního sboru ministra vnitra pro aplikaci správního řádu 
Prchal Lubomír, JUDr.
dlouholetý pracovník Národního bezpečnostního úřadu, spoluautor zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Prokšová Hana, Mgr.
oddělení jazykové poradny Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, vyučující na FF UK (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav translatologie, Ústav jazyků)
Prokůpková Danuše, Ing.
vzdělávání auditorů se zaměřením na státní správu, samosprávu a celou sféru nevýdělečných organizací; bohatá publikační činnost v oblasti veřejných financí
Prošek Martin, PhDr., Ph.D.
ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR; spoluautor Internetové jazykové příručky a knihy „Jsme v češtině doma?“
Pýchová Miroslava, Ing.
Kontrolorka s dlouholetou praxí kontroly na místě, mj. 17 let v odboru kontroly na Ministerstvu financí.
Rychtaříková Yveta, Mgr.
vedení vzdělávacích kurzů zaměřených na měkké dovednosti; dlouholetá praxe v liniovém, středním a vrcholovém managementu
Sedláčková Vladimíra, JUDr.
V letech 2002 až 2019 působila na odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj v různých pozicích, od roku 2017 jako ředitelka odboru.
Severa Jakub, Mgr.
ředitel odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti 
Sklenář Tomáš, Ing.
spoluautor stavebního zákona; člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
Slezáková Kateřina Mgr.
ředitelka Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlávy ČR
Smejkal Vladimír, Prof., Ing., CSc., LL.M., DrSc.
profesor na VUT v Brně, odborník v oblasti práva, ekonomiky a managementu, informatiky a kybernetiky
Smejkalová Kamila, PhDr., Ph.D.
vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (oddělení jazykové kultury – jazyková poradna)
Staša Josef, JUDr., Ing., CSc.
Katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Strakoš Jan, Ing., Mgr.
vrchní ministerský rada; specializace na přestupkové právo; dlouholetý lektor a zkušební komisař zvláštní odborné způsobilosti 
Studnička Vladimír Mgr.
Vedoucí metodického oddělení Odboru práva veřejných zakázek Ministerstvapro místní rozvoj
Svoboda Cyril, JUDr., Ph.D.
ředitel Diplomatické akademie, s.r.o. a Diplomatického institutu, z.ú., bývalý místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, vysokoškolský učitel, spoluautor mimo jiné učebnice Politologie a mezinárodní vztahy
Svoboda Michal, Ing., Ph.D.
Katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze
Šimíček Vojtěch, Doc. JUDr., Ph.D.
soudce Ústavního soudu
Švéda Tomáš, Mgr.
Ministerstvo financí - metodická činnost v oblasti veřejného financování ze státního rozpočtu a evropských fondů
Šturma Pavel, prof., JUDr., DrSc
vedoucí Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy; Komise pro mezinárodní právo OSN 
Tarabec Michal, Mgr.
certifikovaný lektor počítačových kurzů v rámci DVPP
Tichý Luboš, prof., JUDr., CSc.
vedoucí Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Tobek Ivan, Mgr.
zpracovatel novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů; spoluautor nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Tomšík Vladimír, prof., PhDr., Ing., Ph.D.
bývalý viceguvernér České národní banky 
Tröster Petr, prof., JUDr., CSc.
Katedra pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Tuháček Miloš, JUDr.
Advokát specializovaný na správní právo, lektor, vysokoškolský pedagog, člen Rozkladové komise ministryně obrany
Tyšerová Dagmar, JUDr. 
vedoucí oddělení Schvalování dispozic s majetkem státu Ministerstva financí
Úlehlová Helena, JUDr.
bývalá vedoucí mzdověprávního oddělení odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí; spoluautorka komentáře k zákonu o státní službě
Vávra Libor, JUDr.
prezident Soudcovské unie ČR
Vedral Josef, JUDr. , Ph.D.
působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy; člen Legislativní rady vlády ČR
Vícha Ondřej, JUDr., Ph.D.
Katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého; autor komentáře k zákonu o geologických pracích
Vláčil David, JUDr.
soudce Nejvyššího soudu ČR
Vojtek Petr, JUDr.
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
Vronská Svatava, JUDr.
dlouholetá pracovnice Ministerstva vnitra na úseku správního řízení
Vysokajová Margerita, Doc., JUDr., CSc.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy; podílela se na tvorbě novel zákoníku práce
Whelanová Markéta, JUDr., Ph.D.
vedoucí analyticko-konzultačního oddělení odboru kompatibility Úřadu vlády; místopředsedkyně pracovní komise Legislativní rady vlády pro evropské právo
Žikovská Petra JUDr.
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy