Ochrana osobních údajů

Jak chráníme vaše osobní údaje


Ochrana a shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů probíhá v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. V našem vlastním zájmu dbáme na to, aby vaše právo na ochranu osobních údajů nebylo nikterak porušeno nebo ohroženo. Pokud byste měli pocit, že vaše osobní údaje nebyly z naší strany dostatečně ochráněny, co nejdříve se na nás prosím obraťte, a my neprodleně zjednáme nápravu.


Informace o zpracování osobních údajů získané od subjektu údajů

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytujeme subjektu údajů tyto informace:


1) Totožnost a kontaktní údaje správce

AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel Chládek, s.r.o.
Sídlo: Tvrdého 287, 199 00 Praha 9; Kancelář: Zlatá Hora 292, 684 01 Slavkov u Brna
Telefon: +420 544 221 700; Mobil: +420 776 577 838
E-mail: agentura@aktualniparagrafy.cz; ID datové schránky: aafgvn
IČ: 27247881; DIČ: CZ27247881
Zapsáno v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 107457

2) Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

3) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

- Plnění právní povinnosti při sjednávání a plnění smluvních vztahů ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a dalším spolupracovníkům správce údajů
- Vedení a zpracování agendy náboru zaměstnanců správce údajů
- Vedení mzdové agendy
- Plnění právních povinností při vedení a zpracování účetnictví
- Nabídka služeb zákazníkům správce údajů

4) Právní základ pro zpracování údajů

a) Plnění smlouvy, kterou správce údajů uzavřel nebo se chystá uzavřít se zákazníky
b) Plnění zákonné povinnosti. Správce údajů má ze zákona povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tato povinnost je stanovena zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
c) Souhlas, například tehdy, pokud by chtěl subjekt údajů odebírat pozvánky na semináře pořádané správcem údajů, ale dosud nebyl jeho klientem. Souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat na e-mailové adrese: agentura@aktualniparagrafy.cz, popř. poštou na výše uvedené adrese.
d) Plnění smlouvy, kterou správce údajů uzavřel nebo se chystá uzavřít se zaměstnanci a dalšími spolupracovníky

5) Oprávněný zájem zpracovatele údajů

Osobní údaje zpracovává správce údajů pro rozesílání obchodních sdělení zákazníkům, případně pro vyřízení reklamačního řízení a stížností. Osobní údaje správce údajů rovněž zpracovává i po skončení smluvního vztahu kvůli případnému soudnímu řízení.

6) Příjemci osobních údajů

Subjekty, které mají oprávnění zpracovávat osobní údaje zaměstnance Správce údajů pro účely stanovené zvláštním právním předpisem:
- Finanční úřad pro účely plateb daně ze mzdy
- Zdravotní pojišťovna pro účely realizace platby zdravotního pojištění zaměstnance
- Správa sociálního zabezpečení pro účely plateb příspěvků na sociální pojištění a důchodové zabezpečení

7) Předání osobních údajů do třetích zemí

Správce údajů nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8) Práva subjektu údajů

- Právo na přístup k osobním údajům
- Právo na opravu
- Právo na výmaz (být zapomenut)
- Právo na omezení zpracování
- Právo na přenositelnost údajů
- Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Správce údajů neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku. Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést buď na adrese správce údajů uvedené výše nebo e-mailem na adrese: agentura@aktualniparagrafy.cz.
- Pokud ke zpracování údajů dochází na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou správcem údajů na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Souhlas může subjekt údajů odvolat na adrese uvedené výše nebo e-mailem na adrese: agentura@aktualniparagrafy.cz.