PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ PŘED ORGÁNEM PRVNÍHO STUPNĚ

LEKTOR: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK
členka rozkladové komise MV
členka Poradního sboru ministra vnitra pro aplikaci správního řádu
spolupráce s MV v oblasti legislativy na úseku správního řádu a správního trestáníTERMÍN: 5. října 2022     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:


1. Pojem a charakteristika správního řízení

2. Prameny právní úpravy správního řízení

3. Základní zásady činnosti správních orgánů a základní zásady správního řízení

4. Subjekty řízení


Správní orgány
Vymezení správního orgánu
Příslušnost správních orgánů
Vyloučení úředních osob

Účastníci řízení

Okruh účastníků řízení, jejich vymezení
Procesní způsobilost účastníků řízení
Zastupování účastníků řízení
Procesní nástupnictví

5. Postup před zahájením řízení

Přijímání podnětů k řízení z moci úřední
Podávání vysvětlení
Odložení věci
Zajištění důkazu

6. Zahájení a průběh správního řízení

Základní procesní podmínky
Způsoby zahájení správního řízení (na žádost a z moci úřední)
Formy řízení
Shromažďování podkladů pro rozhodnutí, dokazování
Zajištění průběhu a účelu správního řízení
Přerušení řízení, zastavení řízení
Nečinnost správního orgánu

7. Rozhodnutí ve správním řízení

Formy rozhodnutí (rozhodnutí, usnesení, příkaz)
Obsahové a formální náležitosti rozhodnutí
Oznamování rozhodnutí
Vlastnosti rozhodnutí

8. Dotazy a diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 790 Kč
(V ceně je zahrnuta 21% DPH, oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na seminář