IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ EU

LEKTOR: JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
vedoucí analyticko-konzultačního oddělení odboru kompatibility Úřadu vlády;
místopředsedkyně pracovní komise Legislativní rady vlády pro evropské právo;
působí v oblasti implementace práva EU do českého právního řádu od roku 1997


TERMÍN: videozáznam z 28. února 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyODBORNÝ PROGRAM:


1. Úvod
1.1 Základní charakteristika nařízení EU podle Smlouvy o fungování EU
1.2 Historický vývoj - míra používání nařízení EU jako nástroje regulace

2. Metodické zajištění implementace nařízení EU
2.1 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
2.2 Legislativní pravidla vlády

3. Obecně k implementaci nařízení EU
3.1 Relevantnost nařízení EU nebo jejich ustanovení
3.2 Implementace v souvislostech s jinými prameny práva EU
3.3 Vynucování, sankce

4. Vlastní implementace nařízení EU

4.1 Charakteristika nařízení EU z pohledu judikatury Soudního dvora EU – přímá použitelnost vs. bezproblémová aplikace nařízení EU
4.1.1 Odstraňování nesouladů mezi požadavky nařízení EU a vnitrostátními požadavky
4.1.2 Přijímání nezbytných legislativních, regulačních, administrativních či sankčních opatření k nařízení EU
4.1.3 Implementace ustanovení nařízení EU dávající členskému státu na výběr z různých možností nebo obsahujících fakultativní úpravu pro členské státy
4.1.4 Nepřenášení obsahu nařízení EU do vnitrostátního právního řádu?
4.2 Současná situace spojená s implementací nařízení EU
4.2.1 Nařízení EU formulovaná jako směrnice, nařízení EU novelizující směrnice
4.2.2 Fakultativní ustanovení v nařízeních EU
4.2.3 Akty Evropské komise v přenesené pravomoci (delegované akty), prováděcí akty Evropské komise ve formě nařízení EU, extrémní nárůst počtu nařízení EU
4.3 Způsoby legislativního provedení a související problémy
4.3.1 Odstraňování rozporů s nařízeními EU v českém právu
4.3.2 (Do)provedení nařízení EU v českém právu, kompetenční a sankční ustanovení
4.3.3 Reakce na fakultativní úpravy

5. Požadavky na implementační předpisy k nařízením EU

5.1 Věcná správnost
5.2 Formální správnost
5.3 Časové hledisko a problémy krátkých implementačních lhůt

6. Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 3 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Zakoupit videozáznam