AKTUÁLNÍ OTÁZKY ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI

LEKTOR: JUDr. David Vláčil
soudce Nejvyššího soudu ČR


TERMÍN: videozáznam z 24. dubna 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyODBORNÝ PROGRAM:


1. Úvodní informace o struktuře semináře, přednášejícím a materii

2. Zakotvení odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci v normách vyšší právní síly,
zákon č. 82/1998 Sb. jako hlavní norma, skrze níž se realizuje čl. 36 odst. 2 až 4 LZPS, namátkou k ostatním normám,
jež také upravují odpovědnost státu za způsobenou škodu

3. Zákon č. 58/1969 Sb. a přechodná ustanovení z. č. 82/1998 Sb.

4. Obecné předpoklady vzniku odpovědnosti státu

5. Objektivní charakter odpovědnosti státu

6. Co rozumíme výkonem moci veřejné

7. Problematika odpovědnosti za činnosti notáře a exekutora jako orgánu moci veřejné, judikatura k této otázce

8. Okruh oprávněných osob

9. Nezákonné rozhodnutí jako odpovědnostní titul, zakládající odpovědnost státu – definice,
podmínky vzniku odpovědnosti, rozhodnutí předběžně vykonatelná, rozhodnutí o vazbě a trestu
a zvláštní úprava odpovědnosti za škodu jimi způsobenou, okolnosti vylučující vznik odpovědnosti,
odpovědnost za újmu způsobenou řízením přestupkovým

10. Nesprávný úřední postup jako odpovědnostní titul, zakládající odpovědnost státu, definice,
podmínky pro vznik odpovědnosti

11. Nesprávný úřední postup spočívající v povinnosti vydat rozhodnutí v zákonné či přiměřené lhůtě
– definice, judikatura, zejména s přihlédnutím ke sjednocujícím stanoviskům NS ČR a judikatuře ESLP

12. Otázka příčinné souvislosti mezi tvrzenou škodou/újmou a pochybením při výkonu moci veřejné,
jako předpoklad vzniku odpovědnosti státu

13. Škoda způsobená při výkonu moci veřejné, definice (škoda x ušlý zisk), výkladové problémy,
judikatura, náklady řízení jako součást uplatňované škody

14. Zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci, definice, relevantní judikatura,
příklady z praxe, mechanismus kalkulace výše satisfakce za újmu způsobenou nepřiměřeně dlouhým řízením
či omezením osobní svobody resp. trestním stíháním, jednotlivé metody stanovení výše zadostiučinění,
postupy plynoucí z judikatury NS ČR a z nich plynoucí modifikační kritéria (zásada vázanosti předmětem sporu apod.)

15. Aktuální otázky úpravy odpovědnosti státu

16. Promlčení nároku na náhradu škody, otázka dobrých mravů při vznesení námitky promlčení státem

17. Odpovědnost územních celků za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

18. Regresní náhrada

19. Postup při mimosoudním projednání žádostí o náhradu škody dle
z. č. 82/1998 Sb. z hlediska ústředních orgánů státní správy, otázka určení ústředního orgánu povolaného
o konkrétním nároku jménem státu mimosoudně či před soudem jednat, zbytková pravomoc Ministerstva financí

20. Specifika soudních sporů o náhradu škody dle z.č. 82/1998 Sb.

21. Pluralita organizačních složek státu vystupujících v soudních řízeních za stát, problémy s tím spojené
a legislativní řešení této otázky

22. „Desatero dobré správy“ Veřejného ochránce práv jako implementované doporučení k postupu orgánů moci veřejné
při projednávání žádostí o odškodnění

23. Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 3 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Zakoupit videozáznam