PRÁVNÍ A ÚŘEDNÍ ČEŠTINA

LEKTOR: PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D.
- vědecká pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (oddělení jazykové kultury – jazyková poradna),
- spoluautorka Internetové jazykové příručky a 3 publikací O češtině,
- lektorka seminářů o češtině pro veřejnost a seminářů češtiny pro cizince (institut Cerge v Praze, Université Stendhal ve Francii).


TERMÍN: videozáznam z 11. května 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 5 hodinCÍLEM
je seznámit účastníky se zásadami správného psaní a stylizace právních
a dalších úředních písemností, včetně těch elektronických, jako jsou e-maily a dokumenty posílané datovou schránkou.
Účastníci se seznámí se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace
o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích.
Naučí se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami.
Veškeré informace jsou demonstrovány na autentických příkladech z praxe, ve kterých se nejčastěji chybuje.
Součástí semináře jsou i praktická cvičení, ve kterých si účastníci mohou své znalosti ověřit a procvičit.OSNOVA:


1. Základní zásady administrativního stylu v právních dokumentech
• Slovní zásoba: významová a stylová adekvátnost jazykových prostředků.
• Spisovná čeština: rozdíl mezi neutrálními a příznakovými prostředky.
• Informace o zdrojích poučení o právní češtině (tištěné a elektronické zdroje).

2. Grafická stránka právních dokumentů
• Celková úprava dopisů a dalších typů dokumentů
Umístění jednotlivých informací, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje, správné psaní adres, přílohy apod.
Textový sloupec: zvýrazňování textu, členění textu a zarovnávání, několikastránkové texty, výčty, typ a velikost písma apod.
• Elektronická komunikace:
Zásady pro psaní e-mailů, datové schránky.
• Jednotlivé typy údajů:
Značky a iniciálové či jiné zkratky: 12 % x 12%; v IKEA x v Ikee;
a. s.; doc. x Ing.
Psaní dat a jiných časových a číselných údajů (např. peněžních částek).

3. Pravopis

• Interpunkce:
Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo; čárka v přívlastku (podle dokumentu(,) vydaného…); čárka před respektive, tj., a to, atd., apod. a jinde.
• Velká písmena:
Názvy měst, městských částí, veřejných prostranství (ulice Na Trávníku, třída Osvoboditelů, statutární město Liberec,
Úřad městské části Praha 4 apod.).

Názvy institucí a organizací, jejich složek (oddělení, úsek, odbor, komise atd.); názvy dokumentů
(tato smlouva o výpůjčce (dále jen S/smlouva); podle Z/zákona č. xy apod.);
jak řešit nesoulad mezi texty zákonů a zásadami českého pravopisu.

4. Jazyková etiketa
• Oslovování nejen v dopise:
tvoření tvarů 5. pádu, oslovování akademickým titulem / pracovní funkcí (pane Němče/Němci, pane řediteli).
• Přechylování ženských jmen:
paní Nováková – paní Novák. Právní a jazykové aspekty přechylování, jak řešit sporné případy,
jak zacházet s nepřechýleným jménem atd.
• Zdvořilost v korespondenci.

5. Stylizační stránka
• Nejasné a dvojznačné formulace: důležitost jednoznačných formulací v právních textech
(odchylky od větné stavby, nevhodný slovosled, aktuální větné členění, logická návaznost v textu)
• Komplikovaná a přetížená souvětí: čemu se vyhnout a na co si dát pozor.
• Rozbory konkrétních právních formulací.

6. Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 8 videí v celkové délce 5 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 12. června 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 290 Kč.
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.Zakoupit videozáznam