PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

LEKTOR: Mgr. Tomáš Švéda
Lektor momentálně působí jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí a zabývá se zejména metodickou činností v oblasti veřejného financování ze státního rozpočtu a evropských fondů, pokrývající jak poskytování, tak kontrolu těchto finančních prostředků.
Dříve působil na Generálním finančním ředitelství jako metodik správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, kde zpracovával metodická stanoviska, doporučení a vypracovával metodické materiály pro finanční správu v dané oblasti.
Během působení v obou pozicích se podílel a podílí na přípravě legislativních úprav pro oblast dotací a porušení rozpočtové kázně.


TERMÍN: 17. října 2023     9.00–14.30MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech v jeho komplexní podobě i s vazbou na další relevantní právní předpisy.
Seminář je zaměřen zejména na základní legislativní pojmy a jejich chápání ve vztahu k jednotlivým typům porušení rozpočtové kázně, na vznik porušení rozpočtové kázně, jeho (operativního) řešení ze strany poskytovatelů a na následky porušení rozpočtové kázně z hlediska působnosti finančního úřadu.


ANOTACE:

Znalost problematiky porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech ve smyslu jeho charakteristiky, vzniku, relevantního historického vývoje, řešení a následků a také okolností stanovení řádné výše v otázce postihu za porušení rozpočtové kázně je nezbytná jak pro žadatele a příjemce, tak pro samotné poskytovatele veřejných prostředků (dotace).
Seminář nabízí komplexní pohled na danou problematiku z pohledu všech zainteresovaných subjektů.


OBSAH:


Obsahem semináře je zejména popis a vysvětlení porušení rozpočtové kázně, včetně historického vývoje některých zákonných aspektů co do jeho charakteristiky, výše a řešení.

• legislativní vymezení
• pojmosloví a význam
• typy porušení rozpočtové kázně
• vznik porušení rozpočtové kázně
• stanovení podmínek, jejichž porušením dojde k porušení rozpočtové kázně
• výše porušení rozpočtové kázně
• metody stanovení sníženého odvodu
• funkční rámec poskytovatele a orgánů finanční správy při porušení rozpočtové kázně
• operativní řešení porušení rozpočtové kázně poskytovatelem
• opravné prostředky a další řízení
• judikatura
• dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč bez DPH (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář