PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ PŘED ORGÁNEM DRUHÉHO STUPNĚ

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.


LEKTOR: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK
členka rozkladové komise MV
členka Poradního sboru ministra vnitra pro aplikaci správního řádu
spolupráce s MV v oblasti legislativy na úseku správního řádu a správního trestání


TERMÍN: 10. října 2023     9.00–14.00MÍSTO: Galerie kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1
(Tramvaj: stanice Národní divadlo)


ODBORNÝ PROGRAM:


1. Systém prostředků přezkoumávání rozhodnutí o správních deliktech podle správního řádu

2. Odvolací řízení
- proti kterým rozhodnutím se nelze odvolat,
- osoby oprávněné podat odvolání a rozsah jejich odvolacího práva,
- odvolání jako dispozitivní úkon účastníka řízení a důsledky jeho nevyužití,
- lhůta pro podání odvolání,
- náležitosti odvolání

3. Průběh odvolacího řízení
- postup orgánu I. stupně,
- autoremedura,
- odvolací správní orgán,
- připuštění tzv. novot v odvolacím řízení,
- průběh odvolacího řízení - § 93
- rozsah přezkumu odvolacího správního orgánu (neúplný revizní princip),
- způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu,
- zákaz reformace in peius

4. Zvláštnosti řízení o rozkladu

- pravomoc k rozhodnutí o rozkladu, rozkladová komise
- způsoby rozhodnutí o rozkladu

5. Přezkumné řízení, obnova řízení
- Předmět přezkumného řízení
- Zahájení a průběh přezkumného řízení; zkrácené přezkumné řízení
- Rozhodnutí v přezkumném řízení
- Stadia a podmínky obnovy řízení
- Nové řízení a nové rozhodnutí a jeho důsledky

6. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminář