JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT ČESKÝ JAZYK V KAŽDODENNÍ ÚŘEDNÍ A OBCHODNÍ PRAXI

LEKTOR: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.
vědecký pracovník oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR;
podílí se na činnosti jazykové poradny;
externě přednáší na Filozofické fakultě UK a Fakultě sociálních věd UK;
publikuje popularizační texty o jazyce a jazykovědě


TERMÍN: 9. listopadu 2023     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍLEM
semináře je seznámit administrativní pracovníky, úředníky státní správy a další účastníky se zásadami správného psaní, stylizace a úředních a obchodních písemností oficiálního i interního charakteru, včetně těch elektronických, jako jsou e-mail a dokumenty posílané datovou schránkou.
Účastníci se seznámí se zásadami české státní normy pro úpravu písemností (ČSN 01 6910), získají informace o nejčastějších jazykových a stylizačních prohřešcích.
Naučí se, jak se jim vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami. Veškeré informace jsou demonstrovány na autentických příkladech z praxe, ve kterých se nejčastěji chybuje.
Součástí semináře jsou i praktická cvičení, ve kterých si účastníci mohou své znalosti ověřit a procvičit.OSNOVA:


1. Základní zásady administrativního stylu
• Slovní zásoba.
• Spisovná čeština: rozdíl mezi neutrálními a příznakovými prostředky.
• Nejčastější chyby.
• Informace o zdrojích poučení o češtině (tištěné a elektronické zdroje).

2. Grafická stránka:
• Celková úprava dopisů a dalších typů písemností
Umístění jednotlivých informací, tzv. „věc“, hlavička dopisu, odvolací údaje, správné psaní adres, přílohy apod.
Začátek a konec dopisu, textový sloupec (oslovení, pozdrav, podpis, razítko, zvýrazňování textu, členění textu na odstavce, několikastránkové dopisy, výčet apod.).
• Elektronická komunikace:
Úprava e-mailů, datové schránky.
• Jednotlivé typy údajů:
Značky a iniciálové či jiné zkratky: 12 % × 12%; v IKEA × v Ikee; a. s.; doc. × Ing.
Psaní dat a jiných časových a číselných údajů (např. peněžních částek).

3. Jazyková stránka

• Interpunkce:
Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo; čárka v přívlastku (podle dokumentu(,) vydaného…); čárka před respektive, tj., a to, atd., apod. a jinde; další interpunkční znaménka a jejich kombinace (spojovník × pomlčka, užívání uvozovek atd.).
• Velká písmena:

Názvy měst, městských částí, veřejných prostranství (ulice Na Trávníku, třída Osvoboditelů, statutární město Liberec, Úřad městské části Praha 4 apod.).
Názvy institucí a organizací, jejich složek (oddělení, úsek, odbor, komise atd.); názvy dokumentů (tato smlouva o výpůjčce (dále jen S/smlouva); podle Z/zákona č. xy apod.); jak řešit nesoulad mezi texty zákonů a zásadami českého pravopisu.
• Psaní i–y a shoda obecně:
Psaní i–y v koncovkách jmen (manželé Novákovi × dopis pro Novákovy apod.)
Složitější případy shody přísudku s podmětem (Úřad městské části Prahy 12, kulturní oddělení, uspořádal/uspořádalo anketu.).
• Skloňování a časování:
Skloňování cizích slov a jmen: data – datumy; bez Nohavici × nikoli Nohavicy.
Slovesa: kdybyste, kdybychom × nikoli kdybyjste, abyjste

4. Jazyková etiketa:
Oslovování nejen v dopise:
tvoření tvarů 5. pádu, oslovování akademickým titulem / pracovní funkcí (pane Němče/Němci, pane řediteli).
Přechylování ženských jmen:
paní Nováková – paní Novák. Právní a jazykové aspekty přechylování, jak řešit sporné případy, jak zacházet s nepřechýleným jménem atd.
Zdvořilost v korespondenci.

5. Stylizační stránka:
Slovosled a mnohoznačnost (důležitost jednoznačných formulací).
Komplikovaná a přetížená souvětí.

6. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 390 Kč bez DPH (2 892 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 055 Kč bez DPH (2 487 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář