KONTROLNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI

LEKTOR: Ing. Tomáš Pösl
Vedoucí oddělení kontroly MV ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
Odborník s dlouholetou praxí v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a v oblasti kontroly a dozoru veřejné správy.


TERMÍN: videozáznam z 28. listopadu 2023    DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodinyPOPIS:


Kurz je určen pro všechny kontrolní pracovníky napříč celou veřejnou správou, kteří postupují podle kontrolního řádu.
Je tak určen pro všechny kontrolory z inspekčních orgánů, ústředních správních úřadů, obcí a krajů a dalších kontrolních orgánů, kteří během semináře budou seznámeni nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale zejména praktickými aspekty kontroly, s nimiž je možné se během praxe setkat.
Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou vymezení předmětu kontroly a její samotný průběh i dílčí problémy, s nimiž se při kontrolní činnosti setkáváme.
Takovými okruhy jsou například problematika přizvaných osob, možnost opravy nesprávností, k nimž v průběhu kontroly nebo v protokolu o kontrole došlo a v neposlední řadě i otázka sankcí a jejich ukládání, ve vazbě na dosažení účelu kontroly.CÍL:


Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).OBSAH:


1) Působnost kontrolního řádu
2) Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba
3) Kontrola a její předmět
4) Úkony předcházející kontrole
5) Pověření ke kontrole
6) Průběh kontroly

- zahájení kontroly;
- práva a povinnosti kontrolujícího;
- práva a povinnosti kontrolované osoby;
- další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
- odebírání vzorků;
- protokol o kontrole;
- námitky a jejich vyřizování;
- sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
- ukončení kontroly;
7) Speciální úprava zvláštních institutů
- kontrola výkonu státní správy;
- povinnost mlčenlivosti;
- oprava neprávností a došetření věci;
- nahlížení do spisu;
- náklady kontroly;
- převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
- spolupráce kontrolních orgánů;
- zveřejňování informací o kontrolách;
- plánování kontrol;
- vztah ke správnímu řádu;
- vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení souvisejících s aplikací kontrolního řádu.
8) Dotazy a diskuse


VIDEOZÁZNAM SEMINÁŘE

Výklad je rozdělen do 4 videí v celkové délce 4 hodin.

Po odeslání přihlášky obdržíte následující den e-mailem odkaz k jeho přehrání on-line.
Videozáznam si můžete přehrávat kdykoli a kdekoli po dobu 2 měsíců od obdržení odkazu; jediné, co k tomu potřebujete, je přístup na internet.
Odkaz k přehrání videozáznamu je platný pouze pro Vaši osobu!

Dotazy můžete lektorovi zasílat e-mailem do 29. prosince 2023 na adresu: agentura@aktualniparagrafy.cz.


CENA VIDEOZÁZNAMU: 1 967 Kč bez DPH
(2 380 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při objednání videozáznamu pro 4 osoby má čtvrtý uživatel videozáznam zdarma!

Každý účastník semináře, ať už se jedná o prezenční či on-line formu, má nárok na získání videozáznamu semináře za sníženou cenu 240 Kč bez DPH
(290 Kč s DPH).
Pokud jste se semináře již zúčastnili, zašlete nám prosím svou objednávku videozáznamu za sníženou cenu e-mailem na adresu agentura@aktualniparagrafy.cz.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminářZakoupit videozáznam