PRAKTICKÝ VÝKLAD K ZÁKONU O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI

LEKTOR: JUDr. David Vláčil
soudce Nejvyššího soudu ČR


TERMÍN: 7. března 2024     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:

Cílem semináře je seznámit zájemce s tím, kdy a za jakých podmínek odpovídá stát jednotlivcům za vadný výkon
veřejné moci, jaké jsou předpoklady pro uplatnění nároků a jak se jim mohou orgány veřejné moci úspěšně bránit.
Posluchači se dozví, která rozhodnutí orgánů veřejné moci se považují za nezákonná a jaké jsou nejčastější případy
nesprávného úředního postupu, včetně příkladů z praxe [např. nezákonná rozhodnutí správních orgánů včetně správního
(přestupkového) řízení, řízení o správních deliktech a řízení před finančními úřady, poskytnutí nesprávné informace,
vadné vyznačení doložky právní moci apod.].
Pozornost bude věnována i způsobu odškodňování nepřiměřeně dlouhých řízeních a průtahů v nich,
včetně konkrétního způsobu výpočtu nemajetkové újmy.
Na praktických případech bude přiblížen způsob předběžného uplatňování nároků u ústředních orgánů státní správy,
jejich spolupráce s orgány a osobami, které se měly na vzniku škody podílet.
Seminář se bude věnovat i tomu, jak je možno domáhat se ochrany soudní cestou a jaké jsou možnosti těch,
kteří se měli na vzniku škody nebo újmy podílet, včetně problematiky promlčení.
Výklad bude samozřejmě obsahovat i v poslední době velmi aktuální problematiku regresních náhrad, tedy podmínek,
za nichž se stát či jiné osoby mohou domáhat zpětné náhrady po tom, kdo škodu nebo újmu způsobil
(včetně odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, kteří se na nesprávném úředním postupu nebo na vydání nezákonného rozhodnutí
podíleli a množnosti jejich obrany).CÍLOVÁ SKUPINA:

Seminář je určen zejména pro ty, kteří se jako pracovníci správních orgánů podílejí na rozhodování
v rámci všech stupňů správní soustavy a též pro vedoucí pracovníky, kteří za jednotlivé orgány vystupují
v procesu odškodňování poškozených a rozhodují v pracovněprávních vztazích o postihu těch zaměstnanců,
kteří se na vzniku škody nebo nemajetkové újmy podíleli.OSNOVA:

1. Kdy a komu odpovídá stát nebo územně samosprávný celek za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci?

2. Jaké jsou podmínky odpovědnosti (odpovědnostní titul, vznik škody nebo újmy a příčinná souvislost mezi nimi)?

3. Které rozhodnutí orgánu veřejné moci je nezákonné?

4. Jak se odškodňuje nesprávný úřední postup (včetně nepřiměřené délky řízení a průtahů)?

5. Jak předběžně uplatnit nárok na náhradu, kdo a jak o ní rozhoduje?
Jak se na procesu odškodňování podílejí osoby a orgány, které měly škodu způsobit
(správní orgán I. stupně, odvolací orgán, včetně specifika odpovědnosti rozkladového orgánu)?

6. Kdy lze podat žalobu proti státu, proti komu, specifika uplatnění, v jakých případech hrozí promlčení nároku,
jak se mohou žalobě v soudním řízení bránit osoby a orgány, které měly škodu způsobit?

7. Regresní úhrada (k čemu slouží, za jakých podmínek odpovídá pracovník, který se na vzniku škody nebo újmy podílel,
kdo a v jakém rozsahu na něm škodu může vymáhat, problematika pojištění zaměstnanců)

8. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář