IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ EU

LEKTOR: JUDr. Markéta Whelanová, Ph.D.
vedoucí analyticko-konzultačního oddělení odboru kompatibility Úřadu vlády;
místopředsedkyně pracovní komise Legislativní rady vlády pro evropské právo;
působí v oblasti implementace práva EU do českého právního řádu od roku 1997


TERMÍN: 26. března 2024     9.00–14.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)ODBORNÝ PROGRAM:

1. Úvod
1.1 Základní charakteristika nařízení EU podle Smlouvy o fungování EU
1.2 Historický vývoj - míra používání nařízení EU jako nástroje regulace

2. Metodické zajištění implementace nařízení EU
2.1 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
2.2 Legislativní pravidla vlády

3. Obecně k implementaci nařízení EU
3.1 Relevantnost nařízení EU nebo jejich ustanovení
3.2 Implementace v souvislostech s jinými prameny práva EU
3.3 Vynucování, sankce

4. Vlastní implementace nařízení EU

4.1 Charakteristika nařízení EU z pohledu judikatury Soudního dvora EU – přímá použitelnost vs. bezproblémová aplikace nařízení EU
4.1.1 Odstraňování nesouladů mezi požadavky nařízení EU a vnitrostátními požadavky
4.1.2 Přijímání nezbytných legislativních, regulačních, administrativních či sankčních opatření k nařízení EU
4.1.3 Implementace ustanovení nařízení EU dávající členskému státu na výběr z různých možností nebo obsahujících fakultativní úpravu pro členské státy
4.1.4 Nepřenášení obsahu nařízení EU do vnitrostátního právního řádu?
4.2 Současná situace spojená s implementací nařízení EU
4.2.1 Nařízení EU formulovaná jako směrnice, nařízení EU novelizující směrnice
4.2.2 Fakultativní ustanovení v nařízeních EU
4.2.3 Akty Evropské komise v přenesené pravomoci (delegované akty), prováděcí akty Evropské komise ve formě nařízení EU,
extrémní nárůst počtu nařízení EU
4.3 Způsoby legislativního provedení a související problémy
4.3.1 Odstraňování rozporů s nařízeními EU v českém právu
4.3.2 (Do)provedení nařízení EU v českém právu, kompetenční a sankční ustanovení
4.3.3 Reakce na fakultativní úpravy

5. Požadavky na implementační předpisy k nařízením EU
5.1 Věcná správnost
5.2 Formální správnost
5.3 Časové hledisko a problémy krátkých implementačních lhůt

6. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.
Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář