POVOLOVÁNÍ ZÁMĚRŮ PODLE NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

Seminář bude akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání


LEKTOŘI:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
Odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;
Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;
rozkladová komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;
pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;
od počátku rekodifikace stavebního práva podíl na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně novely č. 195/2022 Sb.
a poslední novely nového stavebního zákona


JUDr. Jan Brož, Ph.D.
přednáší na Katedře práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně; člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády;
člen rozkladové komise Ministerstva pro místní rozvoj; člen „Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government“ Rady Evropy;
podíl na tvorbě nového stavebního zákona a poslední novelyTERMÍN: 9. dubna 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍLEM
semináře je podrobně seznámit účastníky s procesem povolování staveb podle nového stavebního zákona
(zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon), a to s ohledem na změny provedené zákonem č. 152/2023 Sb.,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony.
V rámci semináře budou účastníkům představeny procesní postupy podle nového stavebního zákona,
vazby na správní řád a dále zvláštní procesní úpravy mající vliv na proces povolování staveb (např. liniový zákon).
Hlavním cílem je proto seznámit účastníky s jednotným procesem povolení záměru podle stavebního zákona
včetně souvisejících procesů vydání podkladových aktů, jako např. závazných stanovisek,
a dále upozornit na procesní odchylky od správního řádu.
Dalším cílem je seznámit účastníky s procesem kolaudace a odstraňování staveb.


OSNOVA:


1. Nový stavební zákon (základní „parametry“)
• Nový stavební zákon v systému stavebního práva
• Důvody a proces tvorby nového stavebního zákona
• Zásady postupů podle nového stavebního zákona

2. Vliv § 334a a přechodných ustanovení na procesní režim povolování staveb

3. Proces vydání podkladových správních aktů
• Postup vydání závazných stanovisek
• Koordinované závazné stanovisko
• Přezkum závazných stanovisek

4. Řízení o povolení záměru
• Zahájení řízení
• Řízení v prvním stupni
• Účastníci řízení a jejich námitky
• Povolení a jeho platnost

5. Odvolací řízení
• Dopady apelačního principu
• Postup odvolacího orgánu

6. Kolaudační řízení a užívání staveb
• Okruh kolaudovaných staveb
• Kolaudační řízení
• Předčasné užívání a zkušební provoz
• Změna v užívání stavby

7. Odstraňování staveb
• Změny v procesu odstraňování staveb
• Dodatečné povolování staveb

8. Zvláštní povolovací režimy staveb

9. Dopady novely do povolování staveb podle liniového zákona (zákon č. 416/2009 Sb.)

10. Dotazy, diskuseÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
(Účastnický poplatek v případě účastníků průběžného vzdělávání ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. je osvobozen od DPH.
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)

Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář