ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH – PRAKTICKÁ CVIČENÍ A SIMULOVANÝ PROCES

LEKTOR: Mgr. Ing. Jan Strakoš, LL.M.
V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra jako referent přestupkové agendy, kde se kromě vyřizování běžných věcí podílel též na metodické činnosti.
Po celou dobu své praxe se specializuje na správní řízení, především na správní trestání.
Je dlouholetým lektorem i zkušebním komisařem IVS Praha, spoluautorem skript „Základy správního trestání“, „Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb.“, „VÁDEMÉKA KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PŘESTUPKŮM. Vypracované otázky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ a autorem Praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích.
Publikuje v časopisech Správní právo a Veřejná správa a zajímá se o oblast ICT, zejména o problematiku elektronických důkazů
a kybernetické bezpečnosti. Od 1. 1. 2020 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu.


TERMÍN: 30. dubna 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:

Cílem semináře je rozbor přestupkového zákona na praktických příkladech.


OSNOVA:

1. Úvodní vstup do terminologie zákona č. 250/2016 Sb.

2. Řízení o přestupku – řízení před správním orgánem prvního a druhého stupně včetně recentní judikatury a praktických cvičení

a) Úkony před zahájením řízení
b) Zahájení řízení z moci úřední a se souhlasem
c) Zvláštní druhy řízení (společné, adhezní, příkazní)
d) Odvolací a přezkumné řízení
e) Informační systém evidence přestupků

3. Simulovaný proces
Zadání konkrétního případu, určení rolí dobrovolníků (přestupek na úseku občanského soužití, majetku nebo veřejného pořádku) a hledání způsobu jeho řešení

4. Dotazy a diskuse.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 490 Kč bez DPH (3 013 Kč včetně 21% DPH)
V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři obdržíte před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 141 Kč (2 591 Kč včetně 21% v DPH)
V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře v elektronické podobě.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář