ČEŠTINA V ÚŘEDNÍ A OBCHODNÍ PRAXI

LEKTOR: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.
Má dlouholetou praxi v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Působí jako koordinátor vnitřní a vnější komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Publikuje popularizační texty o jazyce a jazykovědě.


TERMÍN: 14. listopadu 2024     9.00–15.00MÍSTO: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
(Metro A: stanice Staroměstská, potom pěšky směrem ke Karlovu mostu
Tramvaj: stanice Národní divadlo nebo Karlovy lázně)CÍL:

Cílem semináře je seznámit administrativní pracovníky, úředníky veřejné správy
a další účastníky se zásadami komunikačně úspěšného psaní a stylizace textu a s normou užívání jazyka
v úředních a obchodních písemnostech oficiálního i interního charakteru. Účastníci získají informace,
které jim pomohou umět si poradit v situacích, v nichž si často mluvčí a pisatelé nejsou jisti.
Naučí se, jak se jazykovým problémům vyhnout a jak samostatně pracovat s tištěnými a elektronickými jazykovými příručkami.
Veškeré informace budou demonstrovány na autentických příkladech z praxe.
Součástí semináře jsou i praktická cvičení, ve kterých si účastníci mohou své znalosti ověřit a procvičit.


OSNOVA:

1. Zásady administrativního stylu v právních a úředních dokumentech
• významová a stylová adekvátnost jazykových prostředků
• spisovná a nespisovná čeština, stylová příznakovost jazykových prostředků
• adekvátnost, srozumitelnost, explicitnost, stručnost, výstižnost
• přehlednost, jednotnost
• zdroje poučení o češtině

2. Zkratky, značky, čísla
• zkratky iniciálové, grafické, kontrakční (DPH, ČR, ČRo, ÚJČ AV ČR; č. j., s. r. o., ve zn. pozd. předpisů; fa, pí)
• zkratky titulů a hodností (Bc., JUDr.; prof.; Ph.D., DiS.)
• psaní značek (10 % × 10%)
• formát psaní data a času (9. 11. 2023, 09.11.2023; 9.30 i 9:30)
• psaní čísel a finančních částek (1 185 600 Kč, 1.185.600 Kč)

3. Pravopis
Interpunkce

• čárka ve spojení se spojkami a, ani, nebo, jako, než
• čárka s přívlastky a přístavky (Ing. Jan Opatrný, CSc., výkonný ředitel)
• čárka ve spojení s výrazy prosím apod., výrazy eventuálně, atd. aj.
• čárka ve spojení s vloženými vedlejšími větami (Právní úkony, kterými by povinný nakládal se svým majetkem, jsou ze zákona neplatné.)
• čárka ve spojení s dvojitými spojovacími výrazy (Turisté jezdí na hory jednak v létě, jednak v zimě.)
• dvojtečka (tel.[:] 777 777 777)
• spojovník (ekonomicko-technický odbor; Brno-Slatina)
• pomlčka (1.–4. 7. 2024; 29. 9. – 3. 10. 2024; Brno – Královo Pole)
• lomítko (občanský/řidičský průkaz; občanský průkaz / cestovní pas)
Velká písmena
• obce, města, kraje (město Nová Paka, hl. m. Praha; Liberecký kraj, Kraj Vysočina)
• instituce, organizace, ministerstva (ministerstvo školství; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
• organizační složky institucí (S/sekce kulturního dědictví, O/odbor památkové péče)
• ulice, náměstí aj. (náměstí Míru, ulice U Elektrárny)
• dokumenty (občanský zákoník; Ústava České republiky)
• zájmena V/vy, V/váš

4. Jazyková etiketa
• oslovování obecně
• skloňování problematických jmen podle zakončení (vážený pane Langere/Langre/Langře; bez Josefa Váni; bez Jana E. Purkyně/Purkyněho)
• pojmenování manželů a rodiny (manželé Bláhovi bydlí nad námi; Pozval i manžele Bláhovy; manželé Mladí/Mladých)
• přechylování

5. Stylizace textu

• složitější případy shody přísudku s podmětem
• tvary zájmen ona a jenž
• trpný rod
• tvar přídavného jména v přívlastku
• slovosled
• odchylky od větné stavby (křížení vazeb, zanedbání dvojí vazby)
• volba jmenných či slovesných vyjádření
• klišé úředního stylu
• pleonasmy
• užívání spojek když a přičemž, výrazů tak a to
• rozbory konkrétních dokumentů

6. Dotazy a diskuse


ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2 390 Kč bez DPH (2 892 Kč včetně 21% DPH)
(V ceně je zahrnut oběd, občerstvení, podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.


ON-LINE SEMINÁŘ

Živé vysílání semináře můžete přehrávat odkudkoli na svém PC, tabletu nebo telefonu; potřebujete pouze kvalitní přístup na internet.
Účastníci mohou v průběhu semináře komunikovat s lektorem a pokládat mu ústní dotazy přes mikrofon či písemné dotazy formou chatu.
Návod na připojení k semináři najdete v sekci ONLINE SEMINÁŘE a obdržíte jej také před jeho konáním e-mailem.CENA ON-LINE SEMINÁŘE: 2 055 Kč bez DPH (2 487 Kč včetně 21% v DPH)
(V ceně je zahrnut podkladový materiál a osvědčení o absolvování semináře.)
Při účasti 5 a více zaměstnanců z jedné organizace poskytujeme slevu ve výši 5%.Přihlásit se na prezenční seminářPřihlásit se na online seminář